Salg af andelsbolig i AB Vennelyst

Handelsansvarlig for handler i AB Vennelyst

Klik her for kontaktoplysninger mv.


Procedure omkring salg af lejligheder i A/B Vennelyst

Ønsker man som andelshaver at sælge sin lejlighed, er proceduren følgende:

1. Igangsættelse af handelsprocessen
Sælger udfylder anmodning om salg via selvbetjening på administrators hjemmeside www.cobblestone.dk under selvbetjening: Andelsoverdragelser og Salg af andelsbolig – man kan også benytte sig af dette Link.

Formularen, der skal udfyldes, hedder ”Begæring om salg af andelsbolig. Formularen kan tilgås via dette link. Inden dette gøres, skal hele proceduren dog læses igennem.

2. Vedr. el- og VVS-rapport
Der er i foreningen krav om, at der ved salg skal udarbejdes en el- og en VVS-rapport. Rapporterne skal udarbejdes inden vurderingsmanden besigtiger lejligheden.

Sælger skal benytte sig af følgende fagmænd:

Elrapport: Wittrup El Aps kan kontaktes på tlf.nr. 29 80 17 00 eller e-mail mikkel@wittrup-el.dk.
VVS-rapport: Lindes VVS kan kontaktes på tlf.nr 40 21 96 39.

Bemærk at ovenstående kan bestilles sideløbende med hinanden.
Synsrapporterne sendes pr. mail til handel@cobblestone.dk
Eventuelle anmærkninger i el- og VVS– syn kræves udbedret inden vurderingsrapporten kan frigives jf. foreningens vedtægter § 14.8
Omkostninger i forbindelse med udbedring af mangler påhviler sælger. Andelshavere kan dog selv vælge håndværkere, men de skal være autoriserede. Mangler kan ikke overdrages til køber uden dispensation fra administrator.

Sælger er forpligtet til at sende en kopi af rapporterne samt dokumentation for udbedring af eventuelle anmærkninger til Cobblestone på e-mail: handel@cobblestone.dk

3. Bestilling af vurderingsrapport
Når anmodning om salg er modtaget, bliver foreningens bestyrelse og vurderingsfirmaet automatisk orienteret omkring salget.

Vurderingsfirmaet,
Vurderingshuset Aps

Isabella Yde is@vuhu.dk
Tlf. nr.: 6110 9595

kontakter sælger omkring besigtigelse og vurdering af lejligheden, senest 2-4 hverdage efter begæring om salg af andelsbolig er modtaget.

4. Accept af vurderingsrapport samt udbedring af mangler
Når man som sælger har fået lejligheden vurderet, modtager man en vurderingsrapport fra vurderingsmanden. Vurderingen skal sælger godkende og dernæst sende til Cobblestone på følgende e-mail: handel@cobblestone.dk sammen med el- og VVS-rapport. De godkendte rapporter kan også sendes med normal post til Cobblestone A/S, postboks 453, 2500 Valby.

Ulovlige installationer/anmærkninger i vurderings-, el- eller VVS-rapporten, skal udbedres af sælger inden overdragelsesdagen. Det kan ikke aftales med en køber, at denne overtager ansvaret for udbedring af installationerne. Hvis sælger, mod forventning, ikke har udbedret de ulovlige installationer / anmærkninger inden overtagelsesdagen, tilbageholdes hele sælgers provenu, indtil tydelig dokumentation for udbedring, i form af faktura eller skriftlig bekræftelse fra relevant fagmand, er modtaget hos administrator.
Der vil i overdragelsesaftalen blive indsat et forbehold herom. Udbedrer sælger ikke de ulovlige installationer/anmærkninger inden overdragelsen, vil ansvaret overgå til køber med dækning i sælgers tilbagehold. Det koster et gebyr på 3.500 kr. inkl. moms pr. tilbageholdte beløb, som opkræves hos sælger ved afregning.

5. Sælgers udbydelse af sin lejlighed
Foreningen har en ventelisteanvisning med 3 venteliste – en intern, en pegeliste hvor andre andelshavere kan indstille en køber og en ekstern. Når Cobblestone har modtaget el- og vvs-syn samt vurderingsrapport, vil andelen blive udbudt til foreningens venteliste i 14 dage, herunder ca. 7 dag til et åbent hus og 7 dage yderligere frist.

Efter fristens udløb bliver sælger kontaktet omkring resultatet inden for 2-3 hverdage. Er der fundet en køber, afstemmes tidspunkt for overdragelse imellem køber og sælger, inden der kan udarbejdes en overdragelsesaftale. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at der skal være mindst 4 uger til overdragelsesdagen fra modtagelse af formularen jf. nedenstående.
Sælger skal herefter sørge for at udfylde formularen ”FH02 begæring om overdragelsesaftale” på administrators hjemmeside www.cobblestone.dk under selvbetjening: Andelsoverdragelser og køb af andelsbolig – man kan også benytte sig af dette Link. Øvrige relevante oplysninger for handlen skal tilføjes i formularen under andre betingelser.

Udfyldte formular skal modtages inden der kan udarbejdes en overdragelsesaftale.
Når formularen er modtaget, vil der blive udarbejdet en overdragelsesaftale inden for 10 hverdage.

Cobblestone beregner sig et ekspeditionshonorar for udarbejdelse af salgsopslag og udsendelse til venteliste jf. Cobblestones prisliste, som kan findes via dette link. Honoraret dækker administrators ekstraarbejde ved opstilling og beregning, samt evt. planlægning af fremvisningstidspunkt og efterfølgende afklaring af spørgsmål mv. fra potentielle købere.

Er der ingen interesserede via ventelisterne, kan sælger nu selv sørge for at sælge lejligheden f.eks. via ejendomsmægler, den blå avis eller lignende. Cobblestone tilbyder også salg via vores samarbejdspartner Andelshandel.dk, hvor man kan få formidlet salget til en attraktiv pris. Se mere herom under dette link eller under www.andelshandel.dk

6. Når sælger finder en køber uden ejendomsmægler
Findes der en køber uden brug af ejendomsmægler, skal sælger udfylde oplysninger herom på administrators hjemmeside www.cobblestone.dk under selvbetjening: Andelsoverdragelser og køb af andelsbolig – man kan også benytte sig af dette Link.

Formularen, der skal udfyldes, hedder ”FH02 Begæring om overdragelsesaftale”. Øvrige relevante oplysninger for handlen skal tilføjes i formularen under andre betingelser. Køber skal ligeledes udfylde formularen ”FH04 Ønske om køb af andelsbolig”. Først når begge formularer er modtaget anset det for værende modtaget.

7. Når sælger finder en køber ved hjælp af ejendomsmægler
Såfremt der findes en køber ved brug af ejendomsmægler, skal ovennævnte formular fortsat udfyldes. Cobblestone udarbejder derefter en overdragelsesaftale imellem foreningen, køber og sælger inden for 10 hverdage fra modtagelse af formularen.

8. Underskrift af overdragelsesaftale via E-signatur og modtagelse af dokumenter.
Når der er fundet en køber, vil den handelsansvarlige hos Cobblestone A/S udarbejde en overdragelsesaftale. Ekspedition af dokumenter og underskrifter sker via e-mail, idet vi tilbyder en elektronisk underskriftsløsning via ”E-signatur”, hvor alle parter i handlen underskriver med digital signatur. Når aftalen er udarbejdet, vil sælger modtage en e-mail med et link til at underskrive overdragelsesaftalen. Når sælger har underskrevet, vil køber efterfølgende modtage aftalen på samme vis. Som bilag til aftalen følger handlens og foreningens dokumenter (vedtægter, regnskab mv.) samt indbetalingskort. Når alle parter har underskrevet (sælger, køber og bestyrelsen), modtager de den endelige overdragelsessaftale med underskrifter. Køber og sælger skal selv sørge for at videreformidle aftalen samt bilag til deres bank.

9. Aflæsning af forsyningsmålere og andre ydelser
Cobblestone anmoder forsyningsselskabet om aflæsning/tilmelding af el-, varme- og evt. vandmålere. Køber eller sælger bliver kontaktet herom direkte fra forsyningsselskabet, hvis der ikke er elektroniske målere.

Afmelding af andre ydelser samt aflæsning af øvrige forsyningsmålere (gas) aftales mellem parterne, og er Cobblestone uvedkommende.

10. Afregning af købesummen overfor sælger/sælgers bank
Sælger bliver afregnet sit tilgodehavende iht. foreningens vedtægter og senest 15-21 dage efter overtagelsesdagen. Sælgers tilgodehavende står indtil afregning, deponeret på foreningens bankkonto. Når en overdragelsesaftale ligges til underskrift, modtager sælger en afregningsformular ”FH03 Afregningsinstruktion”, som skal udfyldes af sælger, evt. pant- og udlægshavere og sendes til Cobblestone, inden provenuet kan afregnes.

Regler for overtagelsesdato samt info om ekspresgebyr
Andelsboligen kan overdrages pr. d. 1. eller 15. i måneden. Af hensyn til de tidsfrister, der er angivet i overdragelsesaftalen, skal Cobblestone A/S have materialet til brug for aftalen senest 4 uger før overdragelsesdagen.

Hasteaftale: Det er muligt at få udarbejdet en overdragelsesaftale inden for 2 hverdage mod ekspresgebyr opkrævet hos sælger jf. Cobblestones prisliste, som kan findes via dette link.
Behov for hjælp?

Hvis man ikke har adgang til internet og dermed ikke kan anvende administrators selvbetjeningssystem, så er man velkommen til at kontakte Cobblestone på tlf.nr. 70222215, der vil være behjælpelig med at udfylde relevante formularer på administrators hjemmeside www.cobblestone.dk

Udgifternes fordeling mellem køber og sælger
Sælger betaler for vurderingsrapport, elrapport og VVS-rapport. Udgiften herfor bliver opkrævet hos sælger i forbindelse med handlen.
Er lejligheden ikke solgt inden for 6 måneder, vil udgiften blive opkrævet i forbindelse med næstkommende opkrævning af boligafgiften.

Sælgers yderligere omkostninger og depositum til varme mv. ifbm. handlen, modregnes som udgangspunkt overfor sælger ved den endelige afregning. Cobblestones honorarer ved handler kan ses via dette link.

Køber betaler overdragelsesgebyr til Cobblestone for udarbejdelse af overdragelsesaftalen. Omkostninger omkring overdragelsen kan ses på Cobblestones hjemmeside jf. ovenstående link og vil i øvrigt fremgå af overdragelsesaftalen for henholdsvis sælger og køber. Den samlede købesum for køber vil fremgå på indbetalingskortet, der modtages sammen med overdragelsesaftalen.
I ovennævnte er der ikke medregnet omkostninger til eventuel ejendomsmægler, køber-/ sælgerrådgiver, indfrielse af pantegæld eller lignende.

Vedr. spørgsmål til ovenstående omkring salg af bolig i foreningen, kan man kontakte den handelsansvarlige for foreningen hos Cobblestone A/S på e-mail: handel@cobblestone.dk eller tlf. nr.: 70222215.