Salg af andelsbolig i AB Vennelyst

Handelsansvarlig for handler i AB Vennelyst

Klik her for kontaktoplysninger mv.


Salgsprocedure

Ønsker man som andelshaver at sælge sin lejlighed er proceduren følgende:

 1. Igangsættelse af handelsprocessen

Sælger udfylder anmodning om salg via selvbetjening på administrators hjemmeside www.cobblestone.dk  under salg af andelsbolig.

Formular der skal udfyldes hedder FH01 Begæring om salg. Inden dette gøres skal hele proceduren dog læses igennem.

 1. Bestilling af vurderingsrapport

Når anmodning om salg er modtaget bliver foreningens vurderingsmand og bestyrelsen automatisk orienteret omkring salget. Vurderingsmanden fra PLAN1 Byggerådgivning A/S (tlf.nr. 70227715 og e-mail: vurdering@plan1.dk) kontakter sælger omkring besigtigelse og vurdering af lejligheden senest 5-7 hverdage efter. Såfremt der er foretaget forbedringer i lejligheden skal dette dokumenteres ved at fremvise fakturaer for udført arbejde til vurderingsmanden. Har man selv udført arbejder, skal prisen herfor realistisk anslås af sælger og vil efterfølgende blive gennemgået af vurderingsmanden. Som sælger kan man minimere behandlingstiden samt sine vurderingsomkostninger ved at udfylde excel skemaet ”FV01 Sælgers forbedringsliste” – Dette kan ske via selvbetjening på administrators hjemmeside under salg af andelsbolig eller ved at benytte sig af dette link. Udfyldt ark kan sendes til vurderingsmanden på følgende e-mail: vurdering@plan1.dk.

 Vedr. el- og VVS attester

Der er i foreningen er krav om udarbejdelse af el-eftersyn og vvs-eftersyn

Nedenstående firmaer skal bruges:

 • Elektriker Wittrup El Aps, skal kontaktes på tlf. 29 80 17 00 eller mail mikkel@wittrup-el.dk
 • VVS installatør Lindes VVS tlf. 40 21 96 39

 Bemærk at ovenstående kan bestilles sideløbende med hinanden.

Synsrapporterne sendes pr. mail til handel@cobblestone.dk

Alle anmærkninger i rapporterne kræves udbedret inden afregningen af overdragelsessummen. Omkostninger i forbindelse med udbedringen påhviler sælger. OBS: Andelshavere kan dog selv vælge håndværkere, men de skal være autoriserede. Anmærkninger kan ikke overdrages til køber uden dispensation fra administrator og et tilsvarende nedslag i købesummen.

OBS! Overdragelsessummen kan ikke blive afregnet, før der foreligger el- og VVS-rapporter og dokumentation for, at eventuelle påpegede anmærkninger er udbedret.

 1. Accept af vurderingsrapport samt udbedring af mangler

Når man som sælger har fået lejligheden vurderet, modtager man en vurderingsrapport fra vurderingsmanden. Hvis vurderingsrapporten er udarbejdet af plan1 Byggerådgivning skal vurdering godkendes med underskrift på side 1 og sendes dernæst til Cobblestone på følgende e-mail: handel@cobblestone.dk. Den godkendte vurderingsrapport kan også sendes med normal post til Cobblestone A/S, postboks 453, 2500 Valby. Såfremt sælger ønsker at udbedre en eller flere mangler nævnt i vurderingsrapporten, skal dette meddeles til Cobblestone ved afkrydsning og underskrift på side fem i vurderingsrapport udarbejdet af plan1 Byggerådgivning.

 1. Sælgers udbydelse af sin lejlighed

Foreningen har en ventelisteanvisning med 3 venteliste – en intern, en pegeliste hvor andre andelshavere kan indstille en køber og en ekstern. Når Cobblestone har modtaget el- og vvs-syn samt vurderingsrapport, vil andelen blive udbudt til foreningens venteliste i 14 dage, herunder ca. 7 dag til et åbent hus og 7 dage yderligere frist. Findes køber ikke på listerne henvises til pkt. 6 og evt. 7.

 1. Når sælger finder en køber uden ejendomsmægler

Findes der en køber uden brug af ejendomsmægler, skal sælger udfylde oplysninger herom via selvbetjening på administrators hjemmeside www.Cobblestone.dk  under køb af andelsbolig.

Formularen der skal udfyldes hedder ”FH02 Begæring om købsaftale fra sælger”. Evt. relevante oplysninger for handlen skal tilføjes nederst i formularen under supplerende kommentarer.

 1. Når sælger finder en køber ved hjælp af ejendomsmægler

Såfremt der findes en køber ved brug af ejendomsmægler (og ejendomsmægleren benytter sin egen overdragelsesaftale), skal ovennævnte formular ikke udfyldes, da ejendomsmægleren blot kan fremsende den tiltrådte overdragelsesaftale til Cobblestone A/S.

 1. Underskrift af overdragelsesaftale via Esignatur og modtagelse af dokumenter.

Når der er fundet en køber vil sælger fra Cobblestone A/S modtage en instruktionsskrivelse sammen med en overdragelsesaftale til underskrift. Køber vil samtidig modtage instruktionsskrivelse, overdragelsesaftale, handlens dokumenter (vedtægter, regnskab mv.) samt indbetalingskort. Ekspedition af dokumenter og underskrifter sker via e-mail, idet vi tilbyder en elektronisk underskriftsløsning ”E-signatur”, hvor alle parter i handlen underskriver med digital signatur via Nem-ID. Når alle parter har underskrevet (sælger, køber og bestyrelsen) modtager alle parter den endelige overdragelsesaftale med underskrifter.

 1. Aflæsning af forsyningsmålere og andre ydelser

Cobblestone anmoder målerfirma om aflæsning af varme- og evt. vandmålere. Køber eller sælger bliver kontaktet herom, hvis der ikke er elektroniske målere som kan aflæses udenfor lejligheden.

Afmelding af andre ydelser samt aflæsning af øvrige forsyningsmålere (fx el og gas) aftales mellem parterne og er Cobblestone uvedkommende.

 1. Afregning af købesummen overfor sælger/sælgers bank

Sælger/sælgers bank, bliver afregnet sit tilgodehavende iht. foreningens vedtægter og senest 15-21 dage efter overtagelsesdagen. Sælgers tilgodehavende står deponeret på foreningens bankkonto.

OBS: Regler for overtagelsesdato samt info om ekspresgebyr

Der accepteres kun handler med overtagelsesdag d. 1. eller 15 i en måned. Af hensyn til de tidsfrister der er angivet i overdragelsesaftalen, skal Cobblestone A/S have materialet senest 28 dage før overdragelsesdagen, for at kunne nå at ekspedere aftalen. Såfremt mægler/parterne ønsker overtagelse før almindelig frister. Dvs. når aftale skal udarbejdes og ekspederes under 28 dage før overtagelse og/eller aftale skal udarbejdes straks (under 48 timer) bliver sælger opkrævet et ekspresgebyr jf. Cobblestones prisliste jf. nedenstående link.

Behov for hjælp?

Hvis man ikke har adgang til internet og dermed ikke kan anvende administrators selvbetjeningssystem, så er man velkommen til at kontakte den handelsansvarlige, der vil være behjælpelig med at udfylde relevante formularer på administrators hjemmeside www.cobblestone.dk

Udgifternes fordeling mellem køber og sælger

Sælger betaler for vurderings-, el- og vvsrapporter. Fakturaer herfor sendes direkte til sælger.

Sælgers yderligere omkostninger og depositum til varme mv. ifbm. handlen, modregnes som udgangspunkt overfor sælger ved den endelige afregning. Administrators gebyrer ved handler kan aflæses på www.Cobblestone.dk eller ved at følge dette link: https://cobblestone.dk/selvbetjening/salg-af-andelsbolig.

Køber betaler overdragelsesgebyr til Cobblestone for udarbejdelse af overdragelsesaftalen. Prisen herfor kan aflæses på Cobblestones prisliste jf. ovenstående link. Nævnte udgifter vil fremgå af købers indbetalingskort sammen med købesummen.

I ovennævnte er der ikke medregnet omkostninger til eventuel ejendomsmægler, køber- sælgerrådgiver, indfrielse af pantegæld eller lignende.

Vedr. spørgsmål til ovenstående omkring salg af bolig i foreningen, kan man kontakte den salgsansvarlige for foreningen hos Cobblestone A/S på e-mail: handel@Cobblestone.dk eller tlf. nr.: 70222215.