Fremleje – Regler & Ansøgning

Fremleje af din andelsbolig skal være længerevarende (min. 1 mdr.) og være midlertidigt. Korttidsudlejning via en portal, som f.eks. AIRBNB er IKKE TILLADT I AB VENNELYST.


Fremleje må kun ske ved at følge nedenstående procedure:

NB: Når man ønsker at fremleje skal formularen i bunden af siden udfyldes.

Der skal ved udarbejdelse af fremlejeaftale benyttes den af Justitsministeriet udarbejdede standardaftale, der kan hentes via link nedenfor:

https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=d1ec958e-254f-4e86-bb89-6b8c5a839f16

For gennemgang, godkendelse m.v. af fremlejemålet beregnes ekspeditionsgebyr stort kr. 1.875,00 inkl. moms, der vil blive opkrævet hos andelshaveren, når godkendt fremlejekontrakt foreligger.

Teksten markeret nedenfor SKAL indarbejdes i lejekontraktens § 11.


Der er tale om tidsbegrænset lejemål, der uden yderligere varsel bringes til ophør den
Fremlejetageren er bekendt med, at den lejede lejlighed er en andelslejlighed i andelsboligforeningen Vennelyst, hvortil udlejer har brugsret jf. andelsboligforeningens vedtægter.
Fremlejetageren er pligtig at omgås forsvarligt med lejligheden og ejendommen og er ansvarlig for skade som måtte blive forvoldt at fremlejeren selv eller af personer, som af fremlejeren er givet adgang til ejendommen.
Fremlejetageren er pligtig at respektere alle anvisninger, som andelsboligforeningens bestyrelse måtte fastsætte om husorden og lignende og er i det hele pligtig at sørge for, at hans brug af lejligheden sker til mindst mulig gene for ejendommens øvrige beboere.
Fremlejetageren har ved underskrift af nærværende aftale modtaget den for foreningen fastsatte husorden.
Fremlejetageren er gjort bekendt med, at udlejers ret til fremleje af lejligheden er godkendt af andelsboligforeningens bestyrelse og om at retten er omfattet af de begrænsninger vedrørende udnyttelsen m.v., som måtte blive pålagt udlejeren af andelsboligforeningen.
Andelsboligforeningens opkrævning af boligafgift m.v. sker overfor udlejer, der under hele fremlejeperioden er pligtig at betale alle ydelser til andelsboligforeningen.
Der foretages fra andelsboligforeningens side eller administrators side ikke særskilt varmeregnskab for fremlejeperioden. Eventuelt varmeregnskab for fremlejeperioden ordnes indbyrdes mellem udlejer og fremlejetager.
For så vidt angår levering af el og gas, foretager udlejer og/eller fremlejetageren selv melding om brugerskift til leverandøren.
Fremleje og fremlån må ikke finde sted.
I forbindelse med udfærdigelsen af lejekontrakten henledes opmærksomheden på andelsboligforeningens vedtægter § 11 vedrørende adgang til fremleje (indsat nedenfor).

F r e m l e j e
§ 11. (11.1) En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han er berettiget dertil efter stk. 2-5.
(11.2) En andelshaver er berettiget til at fremleje eller -låne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt 2 år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde så som svigtende salg. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet.
(11.3) En andelshaver er, uanset andelshaverens begrundelse, berettiget til at fremleje eller udlåne sin bolig én gang i maksimalt 1 år inden for en ejerperiode på 3 år. Når et fremlejeforhold i henhold til denne bestemmelse er ophørt, skal der gå mindst to år før et nyt fremlejeforhold i henhold til denne bestemmelse må påbegynde.
Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet. § 11, stk. 3 kan anvendes i kombination med § 11, stk. 2.
(11.4) Den leje andelshaveren opkræver hos fremlejetageren må ikke overstige den til enhver tid gældende boligafgift for lejligheden med et tillæg på 20%.
(11.5) Fremleje eller lån af enkelte værelser er tilladt. Bestyrelsen kan fastsætte betingelser for fremleje/lån af enkelte værelser.


Andelsboligforeningen og administrator er ikke ansvarlig for fastsættelsen af lejen og andelshaver henvises til at undersøge lejeniveauet inden udlejningen.


UDFYLD NEDENSTÅENDE FORMULAR FOR GODKENDELSE AF FREMLEJE