Ombygninger & forandringer i lejligheden

FORANDRINGER I LEJLIGHEDERNE

Som andelshaver ejer man en del af foreningen svarende til ens lejlighed størrelse set i forhold til hele foreningen. Man ejer en ret til at bo i ens andelsbolig, men ikke selve boligen.  Det betyder også at man skal have godkendt betydelige forandringer i lejligheden, som man f.eks. ikke skal som ejer af en ejerlejlighed.

Det er derfor vigtigt at du søger om tilladelse INDEN du går igang med udskiftning/renovering af lejligheden.


Tegninger af lejligheden

Som andelshaver har du adgang til Cobblestone Cloud – https://cloud.cobblestone.dk

Under “Dokumenter” og dokumenttypen findes tegningerne for ejendommen – herunder en etageplan for hele AB Vennelyst.


Procedure for ansøgning om forandringer

Ønsker man som andelshaver at lave forandringer/bygge om i sin lejlighed er proceduren følgende:
1. Andelshaver sender ansøgningsmateriale til administrator via nedenstående formular.
Dette skal indeholde:
– Plantegning med angivelse af de ønskede ændringer.
OBS: PLANTEGNING SKAL VEDLÆGGES i HVER SAG.
– Kortfattet beskrivelse
– Foto af det omhandlende rum/sted
– Håndværkerbeskrivelse (F.eks: hvilke håndværkere bruges og herunder hvad er eget arbejde. Foreningen anbefaler at bruge forenings elektriker og VVS’er)
– Tidsplan
2. Sagen overdrages fra administrator til Plan1
3. Plan1 behandler sagen med en forventet behandlingstid inden for 5-10 hverdage
Såfremt kommunal tilladelse er påkrævet indhentes denne af andelshaver med fuldmagt fra bestyrelsen. Fuldmagten hertil gives under pkt.4. Andelshaver skal udfylde og fremsende fuldmagt til underskrift direkte til bestyrelsen og fremvise godkendelsen fra Plan1.
4. Plan1 godkender på vegne af bestyrelsen. En godkendelse kan indeholde krav til benyttelse af foreningens håndværkere eller konkrete forbehold og betingelser.
5. Andelshaver igangsætter projektet.
6. Andelshaver færdigmelder til Plan1 og eventuelt til kommunen, såfremt der er ansøgt om byggetilladelse.
Krav til færdigmeldingen til Plan1:
– Faktura for ALT udført EL og VVS arbejde.
Alternativt EL tjek og VVS fra foreningens elektriker/VVS installatør.
– Oversigt over tidsforbrug af eget arbejde
– Fotodokumentation af ombygningen/renoveringen.

Ovenstående skal sikre at du som andelshaver får det bedste renoveringsforløb og at alle bestemmelser overholdes for din egen og fremtidige andelshavers tryghed.


Omkostning til ansøgningen

OBS: Omkostninger til denne sagsbehandling betales af andelshaver. Såfremt der i samme ombygning ændres ved flere bygningsdele vil gebyret være pr. bygningsdel. Der vil f.eks. være tale om 2 sager, hvis en opbygning/nedrivning af væg sker i forbindelse med en køkkenudskiftning.

Prisen for godkendelsen er:

Prisniveau 1:  2.500,- inkl. moms
  • Renovering eller udskiftning af badeværelse inkl. etablering af nedsænket loft.
    Prisen forudsætter at ansøgningsmaterialet indeholder en plantegning af nuværende og fremtidige forhold i mål 1:100 og at andelshaver har sat sig ind i foreningens “Badeværelsesmanual”.
Prisniveau 2: 1.875,- inkl. moms
  • Køkkener
  • Fjernelse af vægge
  • Blænding af døre
  • Opsætning af vægge
  • Øvrige arbejder

Det er naturligvis muligt at få en konkret vurdering af prisen inden en ansøgning sendes afsted. Kontakt administrator, såfremt dette ønskes.

Omkostningen til ansøgningen og udgifter til egen rådgiver i forbindelse med byggesager kan medtages som forbedring, når lejligheden sælges. Det er derfor vigtigt at du gemme dokumentation for denne udgift, således at udgiften kan medtages når lejligheden skal sælges. Omkostningen til rådgivningen afskrives på lige fod med selve den forbedring den vedr.


VÆR YDERLIGERE OBS PÅ:

HENSYN TIL NABOER:
Husk at holde dine naboer til alle sider orienteret om dit byggeri og tage maksimalt hensyn ved en ombygning. En ombygning skal også overholde husordenen.
STORSKRALD:
Husk at byggeaffald skal du selv foranledige kommer på genbrugspladsen og hverken gammelt køkken eller noget andet må henstilles på foreningens fællesareal til udsmidning.
HANEANDELE:
Husk at melde til Cobblestone hvis der laves om i haneandele – f.eks. fra badekar til brus
mv. Det er vigtigt så du ikke kommer til at betale for meget for det varme vand.


UDDRAG FRA VEDTÆGTERNES §10:
F o r a n d r i n g e r
§ 10.
(10.1) En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer inde i boligen. Forandring skal
anmeldes skriftligt for bestyrelsen senest tre uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen
kan gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden tre uger efter anmeldelsen, og
iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen,
eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget.
(10.2) Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med
kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter.
(10.3) Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed
og lovlighed. I tilfælde hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse
efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden
arbejdet iværksættes, og efterfølgende skal ibrugtagningsattest forevises.


ANSØG OM FORANDRINGER HER: