Støj

Støj fra naboer

Bestyrelsen opfordrer til, at man løser støj-problemer fredeligt uden at indrage bestyrelsen. Ofte er beboere ikke klar over, hvor meget de selv larmer. Lyd forplantes overraskende meget til naboelejlighederne.
En venlig henvendelse er ofte nok til at løse problemet. Hvis man af den ene eller anden grund ikke ønsker selv at kontakte en støjende nabo – hvis naboen ikke efterkommer en henstilling – kan man kontakte et bestyrelsesmedlem, der herefter vil tage sig af problemet.

Fester

Fester bør altid varsles på vores opslagstavler i en uges tid i forvejen. Under festen skal man altid vise hensyn til naboerne (luk fx vinduerne for larmen). Såfremt man ønsker at holde arrangementer i gården, skal det godkendes af administrator.

Støj og Musik

Her er hvad husorden siger om musik og støj:

Vær opmærksom på, at ejendommen er meget lydt – vis derfor hensyn. Brug af musikinstrumenter, musikanlæg, radio/TV m.m. må ikke være til gene for ejendommens øvrige beboere, og brug heraf må almindeligvis undgås i tidsrummet kl. 24-06 på nætter før hverdage. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 20. Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til husførelsen må ikke ved støj eller på anden måde medføre gener for ejendommens øvrige beboere. Giv de nærmeste naboer besked om fester eller sæt en besked på opslagstavlen.

16. Støj fra arrangementer, underholdning og adfærd
Støjende adfærd, underholdning og arrangmenter (fx fester og lign.) må kun ske med hensynstagen til andre beboere og aldrig efter kl. 22.00 aftener før hverdage og aldrig efter kl. 1.00 nætter før lørdage, søndage og helligdage. Vinduer, hoveddør og altandør skal holdes lukket i den lejlighed, hvor der støjes. Støjklager skal respekteres ved henvendelse fra andre beboere. Støjende arrangementer kan varsles i god tid på foreningens opslagstavler og onlineforum. Musiceren i erhvervsøjemed må ikke finde sted uden bestyrelsens skriftlige samtykke.

Overtrædelse af husordenen

Overtræder en beboer husorden, bør den, der konstaterer overtrædelsen, påtale dette direkte og straks over for overtræderen.

Stopper overtrædelsen ikke straks, kan skriftlig henvendelse til administrator foretages. Den skriftlige henvendelse skal indeholde oplysninger om overtrædelsens art, nærmere beskrivelse, tidspunkt.

Undersøg gerne om I er flere naboer, som er plaget af støj, sådan at I kan gå sammen om en klage overfor beboeren, der larmer eller administrator.

Normalt går bestyrelsen ikke ind i en sag, før der er tale om gentagende overtrædelser, men hver henvendelse bliver individuelt behandlet og vurderet. Bestyrelsen tager stilling til, hvorvidt klagen over overtrædelsen er berettiget og påtaler dette over for beboeren i anonym form. Medfører klagen, at beboerens medlemskab af andelsboligforeningen eller lejekontrakt bliver ophævet, må den beboer, der har klaget over overtrædelsen, være indstillet på at afgive vidneforklaring, hvis sagen indbringes for retten.

Tryk her for at finde husordenen