Hvad vedligeholder foreningen? & Hvad skal jeg selv vedligeholde?

Hvilke udgifter dækker foreningen?

Følgende arbejder betales af foreningen:

  • Rørarbejder på fælles vandrør. NB:Rørarbejder på vandinstallationer, som kun forsyner den enkelte skal betales af den enkelte beboer.
  • Rørarbejde på centralvarmeinstallationer, herunder radiatorer, termostater, ISTA forbrugsmålere mv.
    (Dog kun i forbindelse med vedligeholdelse)
  • Arbejder vedrørende fælles faldstammer herunder rensning/spuling af faldstammer
    Bemærk venligst! Det er beboerens eget ansvar at rense gulvafløbet på badeværelset. Det anbefales at gøre dette én gang om ugen for at undgå tilstopning og lugtgener
  • Lejlighedernes entredør – Dog har andelshaver selv vedligeholdelsen af låse og lukkemekanismer.

Beboerne skal kontakte viceværten, som vil være behjælpelig med at rekvirere håndværkere.

BEMÆRK: Såfremt man selv bestiller en håndværker forbeholder foreningen sig ret til at afvise at dække reparationen.


Uddrag fra vedtægterne:

V e d l i g e h o l d e l s e
§ 9.
(9.1) En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra
vedligeholdelse af centralvarmeanlæg og fælles forsynings- og afløbsledninger og bortset fra
udskiftning af hoved- og bagdøre samt vinduer og udvendige døre. En andelshavers vedligeholdelsespligt
omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør
til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. En andelshavers vedligeholdelsespligt
omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde.

(9.2) En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde andre lokaler eller område, som
er knyttet til boligen med særskilt brugsret for andelshaveren, såsom pulterrum, kælderrum, altaner,
tagterrasser og lignende. For så vidt angår disse rum og områder, omfatter vedligeholdelsespligten
dog kun vedligeholdelse af indvendige overflader. Generalforsamlingen kan fastsætte
nærmere regler for vedligeholdelsen af sådanne områder.

(9.3) En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder,
som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne.

(9.4) Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af
bygninger, skure og carporte samt fælles anlæg. Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse
med en eventuel fastlagt vedligeholdelsesplan.

(9.5) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve
nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige
vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og
brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jfr. § 20.